ReadyPlanet.com
dot dot
การทำขวัญนาค โดย ชินกร ไกรลาศ (ศิลปินแห่งชาติ)

Thesis Title : บทบาทการทําขวัญนาคในการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนของนายชินกร ไกรลาศ (ชิน ฝ่ายเทศ)
Researcher : พระสมุห์พรเทพ ภวธมฺโม (โตแย้ม)
Degree : Master of Arts ( พุทธศาสตรมหาบัณฑิต )
Thesis Supervisory Committee :
  พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี ป.ธ. ๘., พธ.บ., พธ.ม.
รศ.ดร. สมาน งามสนิท B.A., M.A., พบ.ด.
รศ. กิติมา สุรสนธิ ศศ.บ., นศ.ม.
Date of Graduation : ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ABSTRACT

     การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการทําขวัญนาคในการเผยแผ่ธรรมะ แก่ประชาชนของชินกร  ไกรลาศ รวมทั้งศึกษาถึงรูปแบบของการทําขวัญนาคและหลักธรรมที่ ปรากฏในบททําขวัญนาคของชินกร  ไกรลาศ    การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์ (Observation) พิธีทําขวัญ นาคของนายชินกร  ไกรลาศ และจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓ กลุ่ม ได้แก่  (ก) กลุ่มหมอ ทําขวัญนาค  (ข)  กลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ   (ค)  กลุ่มผู้ฟัง
     จากการศึกษาพบว่า  ในฐานะผู้ส่งสาร (Source) การทําขวัญนาคของชินกร  มีลักษณะ การสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตา (face to face communication) โดยถ่ายทอดบททําขวัญนาคผ่านสื่อ พื้นบ้าน (folk  media) ด้วยวิธีการแหล่การร้องและการบรรยายสอดแทรกเชื่อมโยง    ดังนั้นการทํา ขวัญนาคของชินกร    ไกรลาศ จึงมีบทบาทในการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชน  ซึ่งสรุปได้ตาม วัตถุประสงค์ของการสื่อสารในด้านผู้ส่งสาร ได้แก่ ๑) บทบาทในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิธี กรรมการทําขวัญนาค ๒) บทบาทเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในการทําขวัญนาค ๓) บทบาทในการโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดศรัทธา  คล้อยตามคติคําสอนในบททําขวัญนาคแล้วนําไป ปฏิบัติตาม  และ   ๔) บทบาทในการสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังในขณะเข้าร่วมพิธี
     สําหรับรูปแบบการทําขวัญนาคในการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนของชินกร    ไกรลาศ ผู้วิจัยพบว่าเนื้อหาบททําขวัญนาคมีโครงสร้างแบ่งออกเป็น   ๗  ภาค ได้แก่ ๑) ภาคประณามพจน์  ๒) ภาคกําเนิดนาค ๓) ภาคขนานนามนาค ๔) ภาคสอนนาค ๕) ภาคชมบายศรี ๖) ภาคอัญเชิญขวัญ  ๗) ภาคเวียนเทียน     นอกจากนี้ยังพบว่าการทําขวัญนาคของชินกร     ไกรลาศ     จะใช้วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาบททําขวัญนาค   ๒ รูปแบบ คือ   ๑) โดยการแหล่การขับร้อง   ๒) โดยการบรรยาย ทั้งนี้ในภาคกําเนิดนาคจะมีความยาวกว่าภาคอื่น ๆ  ซึ่งชี้ให้เห็นว่าหมอขวัญจะให้ความสําคัญกับ ความเป็นบุพการีบุคคลของผู้เป็นแม่มากกว่าส่วนอื่น
     ในด้านหลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในบททําขวัญนาคเพื่อการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนของ ชินกร    ไกรลาศ  มีหลักธรรมปรากฏแบ่งออกเป็น  ๒ ส่วน คือ
     ส่วนที่ ๑ หลักธรรมที่ปรากฏในเนื้อหาบททําขวัญนาค  ได้แก่ ๑)  บุคคลหาได้ ยาก  ๒    ๒)  พรหมวิหาร ๔    ๓) ทิศ  ๖    ๔) รัตนะ ๓ ๕) คุณพระรัตนตรัย  ๖) สวรรค์ ๖  ๗) กรรม  ๒ ๘)กรรม  ๓  ๙) มาร ๕ ๑๐) อปัณณกปฏิปทา ๓
     ส่วนที่ ๒  หลักธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมและเครื่องประกอบพิธีกรรมการทําขวัญนาค      ได้แก่  ๑) วรรณะ ๔ ๒) สุจริต  ๓ ๓) ศีล ๕ ๔) อริยทรัพย์   ๗ ๕) โลกุตรธรรม ๙    ๖)อกุศลมูล ๓   ๗) อวิชชา        ๘) ห่วง ๓ ๙) ตัณหา ๓ ๑๐) ธรรม ๓     ๑๑) ปัญญา ๑๒) วิมุตติ๑๓) ไตรสิกขาหรือสิกขา ๓    ๑๔) โพชฌงค์  ๗    ๑๕) ภพ ๓ ๑๖) อัคคิ ๓ ๑๗) วิสุทธิ ๑๘)วัฏฏะ  ๓
     ผลจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์   การทําขวัญนาคในการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชน     ชินกร    ไกรลาศ ได้นําภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านมาผนวกกับศิลปะการแหล่ขับร้องบท ทําขวัญนาค  ผสมผสานกับเทคนิค  กลยุทธ์ที่หลากหลายอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง  จึงทําให้บท ทําขวัญนาคที่นําเสนอออกมานั้น    มีเสียงที่ไพเราะ   ฟังแล้วเกิดความซาบซึ้งใจ   เกิดมโนภาพ ชัดเจน   ทําให้ผู้ฟังโดยเฉพาะนาคได้รับความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมการทําขวัญนาค   และเกิดความ เข้าใจในเนื้อหาของบททําขวัญนาคที่มีหลักธรรมสอดแทรก  ซึ่งหลักธรรมที่ปรากฏทั้ง ๒ ส่วน สามารถโน้มน้าว  กล่อมเกลาจิตใจและเพิ่มพูนสติปัญญาของนาคผู้ที่จะบวช  ให้รู้จักใช้ความคิด พิจารณาอย่างมีเหตุผล   ตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ   เล็งเห็นถึง ความสําคัญของพิธีและการเตรียมตัวที่จะอุปสมบท    ส่วนผู้ฟังอื่น ๆ ที่เข้าร่วมพิธีโดยเฉพาะกลุ่ม ผู้ฟังที่พึงพอใจในเสียง (โฆสัปปมาณิกา)  ก็จะเกิดความเลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อถือ  เป็นการพัฒนา ปัญญาและความคิด  สามารถนําหลักธรรมพื้นฐานที่หมอขวัญได้บรรยายอธิบาย  ไปปฏิบัติใช้ใน ชีวิตประจําวันเพื่อให้เกิดความสุขสงบในครอบครัวและสังคมเช่นเดียวกัน

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ๒๕๕๕

ความเป็นมาของโครงการฯ
กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 2555
กิจกรรม 3 หมอ 3 ค. 2555
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการบรรพชาสามเณร
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการบวชเนกขัมมภาวนา
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ หน้าวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
ลิเกคอนเสิร์ตไชยา มิตรชัย
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ นี้
บรรยากาศการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับไชยา มิตรชัยdot
สมัครรับข่าวสารข้อมูล
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletที่มาของชื่อวัด
bulletศาลาพระอุโบสถ
bulletลานธรรม
bulletแนะนำสถานที่และกิจกรรมต่างๆ
bulletวิหารเสือแสงตะวัน
bulletกฏกติกามารยาทการเข้าวัดฯ
dot
dot
bulletพระพุทธกาญจนาภิเษก
bulletหลวงพ่อบุญ-เฮง(พระพุทธซ้อน)
bulletพระพุทธมหามงคล
bulletพระจอมกษัตริย์(พระหยกขาว)
dot
dot
bulletโครงการเขตอภัยทานโลก
bulletโครงการบรรพชาอุปสมบท
bulletโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ๕๕
bulletโครงการพุทธอุทยาน(ปลูกป่า)
bulletโครงการมหาวิหารมหาเจดีย์
bulletโครงการโลกแห่งเสือ
bulletโครงการบ้านเกาะเสือ
bulletโครงการสวรรค์ของเสือ
bulletโครงการเสือช่วยโลก 2553
bulletโครงการประกวดรางวัลวัดเสือ
bulletมอบทุนการศึกษา
bulletสัตวแพทย์เคลื่อนที่
bulletหน่วยแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่
bulletกิจกรรมของโครงการเสือช่วยโลก
bulletค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
bullet3 หมอ 3 ค
bulletโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ๒,๖๐๐ รูป
dot
dot
bulletอาสาสมัคร
dot
dot
bulletใบสมัครบวชพระ
bulletใบสมัครบวชเณร
bulletใบสมัครเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)
bulletแบบตอบรับร่วมโครงการวัดเสือ
bulletแบบตอบรับส่งผลงานศิลปะ
dot
dot
bulletประวัติหลวงตามหาบัวฯ
bulletชาติสุดท้าย
bulletหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์
dot
dot
bulletธรรมยาตราสู่ USA
bulletพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงตาฯ 1
bulletพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงตาฯ 2
bulletเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณกับวู๊ดดี้
bulletWe are the World
bulletโลกสงบสุขสันติ? 20 สค.53
bulletโลกสงบสุขสันติ? 21 ส.ค.53
bulletโลกสงบสุขสันติ? 22 ส.ค.53
bulletประชุมสงฆ์(ธรรมยุต)ในกาญจน์
bulletพ่อลูกเตือนสติ
bulletพลังสามัคคีแห่งควาย
bulletม้าลายสู้เพื่อชีวิต
bulletRescue Baby Hummingbird
dot
dot
bulletบุญ
bulletบันทึกมหัศจรรย์ของคนสร้างพระ
bulletนิทานเซ็น
bulletกฏแห่งกรรม
bulletขั้นตอนของชีวิตมนุษย์
bulletหมื่นรู้...มิสู้ปล่อยวาง
bulletผู้ไม่รู้จักคำว่าแพ้
bulletห่านป่าและปรัชญามดแดง
bulletบทกลอนของเด็กอัฟริกัน
bulletความต่างของประเทศที่จนกับรวย
bullet7 มารยาทที่ห้ามทำในต่างประเทศ
bulletภาพสวยๆกับคำบรรยายงามๆ
bulletแม่มดหรือสาวสวย !
bulletเรื่องของมือถือที่ช่วยคุณได้
bulletปู่เย็นกับคำพูดง่ายๆแต่มีคุณค่า
bulletตอบคำถามโดยท่าน ว.วชิรเมธี
bulletวิธีใช้หนี้พ่อแม่
bulletอ่านเพื่อเตือนสติตนเอง
bulletเตือนสติ...เพิ่มกำลังใจ!
bulletประตูสองบาน
bulletน้องเดียวกับพุทธศาสนา
bulletข่าวที่ควรรู้เพื่อความไม่ประมาท
dot
dot
bulletมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ
bulletหมออาสาช่วยชีวิตสัตว์ป่า
bulletชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่า
bulletมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
bulletมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์
bulletมููลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่า
bulletมูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด
bulletมููลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ
bulletกลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่
bulletศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี
dot
dot
bulletหน่วยแพทย์และทันตแพทย์
bulletเครือข่ายจิตอาสา
dot
dot
bulletคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
bulletโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
bulletโรงพยาบาลสัตว์ จุฬาฯ
bulletโรงพยาบาลสัตว์ เกษตร
dot
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletไปรษณีย์ไทย
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bullettigertemplestation.org
bulletTigertemple.org
bulletTigertemplemagazine.com
bulletLuangta.com
bulletkammatan.com
bulletWatpa.com
bulletlegendnews.net
bulletกระทู้ธรรมะในกรรมฐานดอทตอม
bulletวิสาขบูชาโลก 2553
bulletศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
bulletภูมิปัญญาไทย
bulletวิทยุจุฬาฯ
bulletธนาคารสมอง
bulletธรรมสถานจุฬาฯ
bulletฟังธรรม
bulletพุทธศาสดา
bulletสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


เสวนา "พลังเสือ บารมีธรรม ท่องเที่ยวกาญจน์ สู่ AEC"Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
77 หมู่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150. โทร: 034-531557 แฟกซ์: 034-531558
อีเมล : info@tigertemplecharity.org