ReadyPlanet.com
dot dot
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการบวชเนกขัมมภาวนา

 สืบสานวัฒนธรรม ภายใต้ร่มพระบารมี
 สืบสานความดี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ ๘๕ พรรษามหามงคล
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๐ พรรษา
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารฯ ครบ ๖๐ พรรษา (ระยะเวลา ๑ ปี)

หลักการและเหตุผล
ด้วยมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดกาญจนบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เป็นวิถีชีวิตและแสดงออกถึงความเป็นชาติไทย จึงมีความประสงค์ที่จะจัดงานส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของประชาชนคนเมืองกาญจนบุรีและประเทศไทย ซึ่งมีความหลากหลายในเนื้อหาและรูปแบบอันน่าที่จะช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมต่อยอดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก โดยนำความเป็นเอกลักษณ์และอัตตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นฐานเริ่มต้น และเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ ๘๕ พรรษามหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารฯ ครบ ๖๐ พรรษาจึงถือเป็นมงคลกาลอันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ายิ่ง

วัตถุประสงค์
๑)เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ ๘๕ พรรษา มหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารฯ ครบ ๖๐ พรรษา
๒)อนุรักษ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาติไทย
๓)ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จักและได้เรียนรู้ซึมซับเอาคุณค่าและความหมายแห่งวิถีชุมชนท้องถิ่น อันแสดงออกของเอกลักษณ์และอัตตลักษณ์ที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์
๔)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและคนไทยในทุกภาคส่วนในอันที่จะสามัคคีกันเพื่ออนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อเป็นมรดกสืบทอดสืบสานต่อไป

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการบวชเนกขัมมภาวนา
ในช่วงวันช่วงใดช่วงหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๕ พฤษภาคม ๕๕
ณ พระอุโบสถ วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
(โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)


ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
เพศ : ชาย
หญิง
อายุ (ปี) :  *
มีความประสงค์ที่จะบวชเนกขัมมะ ตั้งแต่วันที่ :  *
ถึงวันที่ :  *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :  *
จังหวัด :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :  *
ชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ของบุคคลที่สามารถต
ิดต่อได้ในกรณีที่ท่านมาบวช :
 *
เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ใ
นกรณีที่ท่านมาบวช :
 *
การตระเตรียมของเครื่องใช้ : เตรียมมาเอง
ต้องการให้ทางวัดจัดเตรียมให้
ในกรณีที่ต้องการให้ทางวัดจัดเตรียมให้คือ
:
ชุดขาว
เต็นท์ที่นอน
สบู่ แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
อื่นๆ
ในกรณีอื่นๆ โปรดระบุแจ้งด้วย :
โรค อาการ การแพ้ต่างๆประจำตัว : ไม่มี
มี
ในกรณีที่มีโรค อาการ หรือการแพ้ต่างๆประจำตัว กรุณาแจ้งด้วย :
ข้าพเจ้ามีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมโครงก
ารนี้ด้วยความสมัครใจและตัดสินใจด้วยตนเอง
:
 *
หมายเหตุ :
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *โครงการส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ๒๕๕๕

ความเป็นมาของโครงการฯ
กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 2555
กิจกรรม 3 หมอ 3 ค. 2555
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการบรรพชาสามเณร
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ หน้าวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
การทำขวัญนาค โดย ชินกร ไกรลาศ (ศิลปินแห่งชาติ)
ลิเกคอนเสิร์ตไชยา มิตรชัย
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ นี้
บรรยากาศการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับไชยา มิตรชัยdot
สมัครรับข่าวสารข้อมูล
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletที่มาของชื่อวัด
bulletศาลาพระอุโบสถ
bulletลานธรรม
bulletแนะนำสถานที่และกิจกรรมต่างๆ
bulletวิหารเสือแสงตะวัน
bulletกฏกติกามารยาทการเข้าวัดฯ
dot
dot
bulletพระพุทธกาญจนาภิเษก
bulletหลวงพ่อบุญ-เฮง(พระพุทธซ้อน)
bulletพระพุทธมหามงคล
bulletพระจอมกษัตริย์(พระหยกขาว)
dot
dot
bulletโครงการเขตอภัยทานโลก
bulletโครงการบรรพชาอุปสมบท
bulletโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ๕๕
bulletโครงการพุทธอุทยาน(ปลูกป่า)
bulletโครงการมหาวิหารมหาเจดีย์
bulletโครงการโลกแห่งเสือ
bulletโครงการบ้านเกาะเสือ
bulletโครงการสวรรค์ของเสือ
bulletโครงการเสือช่วยโลก 2553
bulletโครงการประกวดรางวัลวัดเสือ
bulletมอบทุนการศึกษา
bulletสัตวแพทย์เคลื่อนที่
bulletหน่วยแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่
bulletกิจกรรมของโครงการเสือช่วยโลก
bulletค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
bullet3 หมอ 3 ค
bulletโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ๒,๖๐๐ รูป
dot
dot
bulletอาสาสมัคร
dot
dot
bulletใบสมัครบวชพระ
bulletใบสมัครบวชเณร
bulletใบสมัครเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)
bulletแบบตอบรับร่วมโครงการวัดเสือ
bulletแบบตอบรับส่งผลงานศิลปะ
dot
dot
bulletประวัติหลวงตามหาบัวฯ
bulletชาติสุดท้าย
bulletหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์
dot
dot
bulletธรรมยาตราสู่ USA
bulletพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงตาฯ 1
bulletพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงตาฯ 2
bulletเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณกับวู๊ดดี้
bulletWe are the World
bulletโลกสงบสุขสันติ? 20 สค.53
bulletโลกสงบสุขสันติ? 21 ส.ค.53
bulletโลกสงบสุขสันติ? 22 ส.ค.53
bulletประชุมสงฆ์(ธรรมยุต)ในกาญจน์
bulletพ่อลูกเตือนสติ
bulletพลังสามัคคีแห่งควาย
bulletม้าลายสู้เพื่อชีวิต
bulletRescue Baby Hummingbird
dot
dot
bulletบุญ
bulletบันทึกมหัศจรรย์ของคนสร้างพระ
bulletนิทานเซ็น
bulletกฏแห่งกรรม
bulletขั้นตอนของชีวิตมนุษย์
bulletหมื่นรู้...มิสู้ปล่อยวาง
bulletผู้ไม่รู้จักคำว่าแพ้
bulletห่านป่าและปรัชญามดแดง
bulletบทกลอนของเด็กอัฟริกัน
bulletความต่างของประเทศที่จนกับรวย
bullet7 มารยาทที่ห้ามทำในต่างประเทศ
bulletภาพสวยๆกับคำบรรยายงามๆ
bulletแม่มดหรือสาวสวย !
bulletเรื่องของมือถือที่ช่วยคุณได้
bulletปู่เย็นกับคำพูดง่ายๆแต่มีคุณค่า
bulletตอบคำถามโดยท่าน ว.วชิรเมธี
bulletวิธีใช้หนี้พ่อแม่
bulletอ่านเพื่อเตือนสติตนเอง
bulletเตือนสติ...เพิ่มกำลังใจ!
bulletประตูสองบาน
bulletน้องเดียวกับพุทธศาสนา
bulletข่าวที่ควรรู้เพื่อความไม่ประมาท
dot
dot
bulletมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ
bulletหมออาสาช่วยชีวิตสัตว์ป่า
bulletชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่า
bulletมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
bulletมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์
bulletมููลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่า
bulletมูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด
bulletมููลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ
bulletกลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่
bulletศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี
dot
dot
bulletหน่วยแพทย์และทันตแพทย์
bulletเครือข่ายจิตอาสา
dot
dot
bulletคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
bulletโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
bulletโรงพยาบาลสัตว์ จุฬาฯ
bulletโรงพยาบาลสัตว์ เกษตร
dot
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletไปรษณีย์ไทย
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bullettigertemplestation.org
bulletTigertemple.org
bulletTigertemplemagazine.com
bulletLuangta.com
bulletkammatan.com
bulletWatpa.com
bulletlegendnews.net
bulletกระทู้ธรรมะในกรรมฐานดอทตอม
bulletวิสาขบูชาโลก 2553
bulletศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
bulletภูมิปัญญาไทย
bulletวิทยุจุฬาฯ
bulletธนาคารสมอง
bulletธรรมสถานจุฬาฯ
bulletฟังธรรม
bulletพุทธศาสดา
bulletสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


เสวนา "พลังเสือ บารมีธรรม ท่องเที่ยวกาญจน์ สู่ AEC"Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
77 หมู่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150. โทร: 034-531557 แฟกซ์: 034-531558
อีเมล : info@tigertemplecharity.org