ReadyPlanet.com
dot dot
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความหมายของสิ่งแวดล้อม
คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ
สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่วนคือ
·       สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน น้ำ อากาศ ทรัพยากร
·       สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
เราสามารถจำแนกปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สังคมมนุษย์กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ 3 ปัญหาใหญ่ ๆ คือ
         1. ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ
          2. ปัญหามลภาวะหรือมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
          3. ปัญหาการทำลายระบบนิเวศ
 
 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากสาเหตุใหญ่ 3 ประการ คือ

        
1. การเพิ่มจำนวนของประชากร
        การเพิ่มความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ ความต้องการพื้นที่ทำกินทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมีการบุกรุกทำลายป่าอันควรสงวนไว้เพื่อรักษาดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความต้องการในการใช้ทรัพยากรอื่นๆ เป็นต้นว่า น้ำ อากาศ แร่ธาตุ แหล่งพลังงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพียงเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ยังขาดการวางแผนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความต้องการในอนาคต จนเกิดความเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดล้อมขึ้นโดยทั่วไปและอาจทำให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงในอนาคต หากยังมีการทำลายหรือการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติกันอย่างไม่ระมัดระวังต่อไปอีก
 
        2. การรวมตัวของประชากรหรือการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
          เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเช่นเดียวกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง ซึ่งโดยปกติแล้วจะขาดการวางแผนและผังเมืองไว้ล่วงหน้าทำให้เกิดปัญหาของเมืองขึ้น เป็นต้นว่าการใช้ที่ดินที่ไม่มีระเบียบแบบแผน ปัญหาการจราจร การขาดแคลนทางด้านสาธารณูปโภคและการบริการโดยทั่วไป รวมทั้งการพักผ่อนหย่อนใจอันแสดงถึงสภาพความเสื่อมโทรมทั้งทางด้านกายภาพสังคม และคุณภาพของชีวิตของคนในเมืองทุกขณะการขยายตัวของเมืองนั้นโดยปกติจะมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์จากการอยู่ใกล้ชิดกับเมืองที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งหมายถึง การมีตลาดการคมนาคมและบริการพื้นฐานต่างๆ ที่ดีกว่าเมืองหรือชุมชนขนาดเล็ก การขยายตัวทางอุตสาหกรรมมักจะขาดการวางแผนหรือควบคุมที่เพียงพอ จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำเสีย อากาศเป็นพิษจากของเสียที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปล่อยออกมา ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านกายภาพ และทางด้านสุขภาพ อนามัย และคุณภาพชีวิตของประชากรเช่นเดียวกัน
 
        3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตในทางด้านการเกษตร
        การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพของดิน ปัญหาดินเป็นพิษ ซึ่งอาจจะแผ่กระจายตัวลงสู่แม่น้ำ ลำธาร จนเป็นสาเหตุของน้ำเสีย หรือทางด้านอุตสาหกรรม วิธีการในการผลิตที่ใช้สารตะกั่ว ปรอท สารหนู ฯลฯ สารเหล่านี้จะเป็นพิษร้ายแรงต่อสุขภาพอนามัยของประชากร และยากแก่การแก้ไขหรือทำลายส่วนที่ตกค้างให้หมดสิ้นไป การใช้พลังงานก็อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นได้หลายประการ
        จะเห็นได้ว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดขึ้นจากคน และการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นในการแก้ไขและวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
 
 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระทำได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
 
1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยทางตรง ซึ่งปฏิบัติได้ในระดับบุคคล องค์กร และระดับประเทศ ที่สำคัญ คือ
            1) การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่มีความจำเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
            2) การนำกลับมาใช้ซ้ำอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ซ้ำได้อีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น หรือสามารถที่จะนำมาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การนำกระดาษที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อทำเป็นกระดาษแข็ง เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทำลายสิ่งแวดล้อมได้
            3) การบูรณะซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชำรุดได้ เพราะฉะนั้นถ้ามีการบูรณะซ่อมแซม ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก
            4) การบำบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการบำบัดก่อน เช่น การบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ส่วนการฟื้นฟูเป็นการรื้อฟื้นธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น การปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูความ      สมดุลของป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น
            5) การใช้สิ่งอื่นทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงานแสงแดดแทนแร่เชื้อเพลิง การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น
            6) การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ คูคลอง การจัดทำแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น
 
 2.  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้
 
            1) การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดนสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งสามารถทำได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง
            2) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกาย พลังใจ พลังความคิด ด้วยจิตสำนึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น
            3) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตในท้องถิ่นของตน การประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
            4) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น การค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น
            5) การกำหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสันและระยะยาว เพื่อเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อมวัดเสือกับการฝึกงานของนักศึกษาจีน รุ่นที่ 1 ปี 2554

นักศึกษาจีน รุ่นที่ 1 ปี 2554
กมุท (Huang Meiling)
วิว (LIYUCHEN)
มิ้นต์ (Wei Dong)
สาม (LiFuHua)
ป้อง (Yao Qihan)
กร (weizhiwen)
วิน (Mo Tianwen)
เต้าหู้ (杨璞)
ทะเล (Wangsu)
ไท (Chen RuiQiang)
การอนุรักษ์สัตว์ป่า[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (144274)
avatar
y

 

ผู้แสดงความคิดเห็น y วันที่ตอบ 2012-07-31 12:50:45 IP : 203.62.152.40


ความคิดเห็นที่ 2 (144582)
avatar
kim

 กากสสสสสสสสสสสสสสสาสสสสส

ผู้แสดงความคิดเห็น kim (kim27845-at-hotmail-dot-co)วันที่ตอบ 2012-09-06 07:19:45 IP : 110.168.117.151


ความคิดเห็นที่ 3 (144602)
avatar
sddd

dfdfh

ผู้แสดงความคิดเห็น sddd วันที่ตอบ 2012-09-08 12:36:44 IP : 49.49.79.153


ความคิดเห็นที่ 4 (144773)
avatar
กาย

 กากมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น กาย (nithis15-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-10-17 19:57:37 IP : 171.4.61.155


ความคิดเห็นที่ 5 (144774)
avatar
กาย

 gakkkkkkkkkkk!!

ผู้แสดงความคิดเห็น กาย วันที่ตอบ 2012-10-17 20:47:06 IP : 171.4.61.155


ความคิดเห็นที่ 6 (144795)
avatar
จีน่า

ขอบคุณมากนะค่ะคค่อยทำรายงานด้วยหน่อย ^_^

ผู้แสดงความคิดเห็น จีน่า วันที่ตอบ 2012-10-21 14:23:38 IP : 118.172.115.191


ความคิดเห็นที่ 7 (145051)
avatar
อัยย่ะ

kakkkkkkkk 555

ผู้แสดงความคิดเห็น อัยย่ะ วันที่ตอบ 2012-12-12 10:03:54 IP : 27.55.172.79


ความคิดเห็นที่ 8 (145085)
avatar
กากมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น กากมาก วันที่ตอบ 2012-12-26 13:48:13 IP : 171.6.245.47


ความคิดเห็นที่ 9 (145097)
avatar
eHoiSeeD

   ขอบคุณสำหรับความรู้จ้า 

ผู้แสดงความคิดเห็น eHoiSeeD วันที่ตอบ 2012-12-27 09:28:13 IP : 172.19.5.251


ความคิดเห็นที่ 10 (145164)
avatar
นิภาวรรณ ท่อทิพย์

ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้แสดงความคิดเห็น นิภาวรรณ ท่อทิพย์ (nongmay_nalove-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-17 11:57:52 IP : 180.180.124.45


ความคิดเห็นที่ 11 (145173)
avatar
ณัฐพงษ์ โพธิ์ปลัด

โสร่ด ๆ แอ๊ดมา ไน เฟส soingza123@hotmail.com   

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐพงษ์ โพธิ์ปลัด วันที่ตอบ 2013-01-21 10:09:43 IP : 192.168.2.214


ความคิดเห็นที่ 12 (145240)
avatar
บันนี่

 ขอบคุณค่ะ  มีการบ้านส่งครูแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น บันนี่ วันที่ตอบ 2013-02-09 18:40:32 IP : 223.205.228.142


ความคิดเห็นที่ 13 (145290)
avatar
พพพพพ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พพพพพ (qjjdidiidoaosod-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-02-28 14:20:08 IP : 118.172.127.4


ความคิดเห็นที่ 14 (145503)
avatar
คนน่า......

เจ๋งค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนน่า...... วันที่ตอบ 2013-05-18 13:57:20 IP : 171.5.110.198


ความคิดเห็นที่ 15 (145515)
avatar
หละอ่อนซ่าบ้านอ้อ

 เราควรช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หละอ่อนซ่าบ้านอ้อ วันที่ตอบ 2013-05-24 10:12:06 IP : 180.183.157.14


ความคิดเห็นที่ 16 (145639)
avatar
คนสวย

 ขอบคุณจ้า

ผู้แสดงความคิดเห็น คนสวย (vbnc33267-at-gmail-dot-co,)วันที่ตอบ 2013-07-24 11:06:44 IP : 101.51.152.241


ความคิดเห็นที่ 17 (145772)
avatar
qwertyuiop

 ควาย

ผู้แสดงความคิดเห็น qwertyuiop วันที่ตอบ 2013-09-24 15:37:16 IP : 106.0.198.98


ความคิดเห็นที่ 18 (146237)
avatar
ชิงกะเด

ผู้แสดงความคิดเห็น ชิงกะเด (lovetom_0825-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-01-06 15:54:09 IP : 202.29.178.66


ความคิดเห็นที่ 19 (146285)
avatar
ชิงชัง

ดีค้ะดี  :)  <3

ผู้แสดงความคิดเห็น ชิงชัง วันที่ตอบ 2014-01-20 20:15:25 IP : 171.6.139.31


ความคิดเห็นที่ 20 (146313)
avatar
เพน่า

   ดีมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เพน่า วันที่ตอบ 2014-02-01 14:09:33 IP : 110.168.175.104


ความคิดเห็นที่ 21 (146314)
avatar
thanks

thank  you

ผู้แสดงความคิดเห็น thanks วันที่ตอบ 2014-02-01 14:14:01 IP : 110.168.175.104


ความคิดเห็นที่ 22 (146825)
avatar
Jranun yangngam

I want  everyone  to  superfund.

ผู้แสดงความคิดเห็น Jranun yangngam วันที่ตอบ 2014-06-26 15:50:22 IP : 171.98.229.82


ความคิดเห็นที่ 23 (146826)
avatar
Nanthaporn Khongsiripanit

It  is  very beneficial  to  the  world.

ผู้แสดงความคิดเห็น Nanthaporn Khongsiripanit วันที่ตอบ 2014-06-26 16:02:15 IP : 171.98.229.82


ความคิดเห็นที่ 24 (146836)
avatar
Parinya Tungwongputhi

Thank for new knowledge. It's very good knowledge. I can apply  to life every day. 

ผู้แสดงความคิดเห็น Parinya Tungwongputhi วันที่ตอบ 2014-06-29 13:28:27 IP : 171.101.158.60


ความคิดเห็นที่ 25 (146837)
avatar
Parinya Tungwongputhi

Thank for new knowledge. It's very good knowledge. I can apply to life every day 

ผู้แสดงความคิดเห็น Parinya Tungwongputhi วันที่ตอบ 2014-06-29 13:50:32 IP : 171.101.158.60


ความคิดเห็นที่ 26 (146844)
avatar
Natnaree Fhachaiyapoom

 You can help reduce pollution just by putting that soda can in a different bin.

ผู้แสดงความคิดเห็น Natnaree Fhachaiyapoom (kik3532-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-06-30 20:23:54 IP : 110.168.170.156


ความคิดเห็นที่ 27 (146990)
avatar
Punyanoot Wiratjariyaporn

Thank for new knowledge. It is very benificial to the world.I want everyone superfund.

ผู้แสดงความคิดเห็น Punyanoot Wiratjariyaporn วันที่ตอบ 2014-09-01 18:59:58 IP : 115.87.131.63


ความคิดเห็นที่ 28 (147327)
avatar
หนังกาก ว้ะะ อิ้อิ้

หนักกก กากกกกกกกก ม๊ากกกกกก ก ก ก  กก  ก ก กกกก ก ก กก ก กก

ผู้แสดงความคิดเห็น หนังกาก ว้ะะ อิ้อิ้ วันที่ตอบ 2015-02-10 08:40:50 IP : 10.6.16.62


ความคิดเห็นที่ 29 (147328)
avatar
เรามันโง่

 

เงี่ยนโว้ย

ผู้แสดงความคิดเห็น เรามันโง่ (youremail-at-abc-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-10 08:54:09 IP : 10.6.16.3


ความคิดเห็นที่ 30 (147329)
avatar
เน่า

ซอยดุ้น

ผู้แสดงความคิดเห็น เน่า (youremail-at-abc-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-10 08:56:58 IP : 10.6.16.3


ความคิดเห็นที่ 31 (147330)
avatar
เน่า

ซอยดุ้น

เน่า

ซอยดุ้น

ผู้แสดงความคิดเห็น เน่า (youremail-at-abc-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-10 09:00:08 IP : 10.6.16.3


ความคิดเห็นที่ 32 (147331)
avatar
พห่พ่

หน้าหี

ผู้แสดงความคิดเห็น พห่พ่ (youremail-at-abc-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-10 09:06:42 IP : 10.6.16.3


ความคิดเห็นที่ 33 (147332)
avatar
พ่ถุไร

ยาตาย

ผู้แสดงความคิดเห็น พ่ถุไร (youremail-at-abc-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-10 09:07:58 IP : 10.6.16.3


ความคิดเห็นที่ 34 (147333)
avatar
้กดเ่

ชายพ่องตาย***

ผู้แสดงความคิดเห็น ้กดเ่ (youremail-at-abc-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-10 09:10:27 IP : 10.6.16.3


ความคิดเห็นที่ 35 (147334)
avatar
กู

 ควายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ผู้แสดงความคิดเห็น กู (kindreasd-dot-790-at-giall-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-10 18:54:47 IP : 183.88.3.122


ความคิดเห็นที่ 36 (147744)
avatar
ออมสิน

 คนที่ว่าว่ากากอ่ะ คุณลองอ่านดูดีๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ออมสิน วันที่ตอบ 2015-10-28 22:03:01 IP : 125.26.3.57[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

dot
สมัครรับข่าวสารข้อมูล
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletที่มาของชื่อวัด
bulletศาลาพระอุโบสถ
bulletลานธรรม
bulletแนะนำสถานที่และกิจกรรมต่างๆ
bulletวิหารเสือแสงตะวัน
bulletกฏกติกามารยาทการเข้าวัดฯ
dot
dot
bulletพระพุทธกาญจนาภิเษก
bulletหลวงพ่อบุญ-เฮง(พระพุทธซ้อน)
bulletพระพุทธมหามงคล
bulletพระจอมกษัตริย์(พระหยกขาว)
dot
dot
bulletโครงการเขตอภัยทานโลก
bulletโครงการบรรพชาอุปสมบท
bulletโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ๕๕
bulletโครงการพุทธอุทยาน(ปลูกป่า)
bulletโครงการมหาวิหารมหาเจดีย์
bulletโครงการโลกแห่งเสือ
bulletโครงการบ้านเกาะเสือ
bulletโครงการสวรรค์ของเสือ
bulletโครงการเสือช่วยโลก 2553
bulletโครงการประกวดรางวัลวัดเสือ
bulletมอบทุนการศึกษา
bulletสัตวแพทย์เคลื่อนที่
bulletหน่วยแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่
bulletกิจกรรมของโครงการเสือช่วยโลก
bulletค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
bullet3 หมอ 3 ค
bulletโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ๒,๖๐๐ รูป
dot
dot
bulletอาสาสมัคร
dot
dot
bulletใบสมัครบวชพระ
bulletใบสมัครบวชเณร
bulletใบสมัครเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)
bulletแบบตอบรับร่วมโครงการวัดเสือ
bulletแบบตอบรับส่งผลงานศิลปะ
dot
dot
bulletประวัติหลวงตามหาบัวฯ
bulletชาติสุดท้าย
bulletหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์
dot
dot
bulletธรรมยาตราสู่ USA
bulletพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงตาฯ 1
bulletพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงตาฯ 2
bulletเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณกับวู๊ดดี้
bulletWe are the World
bulletโลกสงบสุขสันติ? 20 สค.53
bulletโลกสงบสุขสันติ? 21 ส.ค.53
bulletโลกสงบสุขสันติ? 22 ส.ค.53
bulletประชุมสงฆ์(ธรรมยุต)ในกาญจน์
bulletพ่อลูกเตือนสติ
bulletพลังสามัคคีแห่งควาย
bulletม้าลายสู้เพื่อชีวิต
bulletRescue Baby Hummingbird
dot
dot
bulletบุญ
bulletบันทึกมหัศจรรย์ของคนสร้างพระ
bulletนิทานเซ็น
bulletกฏแห่งกรรม
bulletขั้นตอนของชีวิตมนุษย์
bulletหมื่นรู้...มิสู้ปล่อยวาง
bulletผู้ไม่รู้จักคำว่าแพ้
bulletห่านป่าและปรัชญามดแดง
bulletบทกลอนของเด็กอัฟริกัน
bulletความต่างของประเทศที่จนกับรวย
bullet7 มารยาทที่ห้ามทำในต่างประเทศ
bulletภาพสวยๆกับคำบรรยายงามๆ
bulletแม่มดหรือสาวสวย !
bulletเรื่องของมือถือที่ช่วยคุณได้
bulletปู่เย็นกับคำพูดง่ายๆแต่มีคุณค่า
bulletตอบคำถามโดยท่าน ว.วชิรเมธี
bulletวิธีใช้หนี้พ่อแม่
bulletอ่านเพื่อเตือนสติตนเอง
bulletเตือนสติ...เพิ่มกำลังใจ!
bulletประตูสองบาน
bulletน้องเดียวกับพุทธศาสนา
bulletข่าวที่ควรรู้เพื่อความไม่ประมาท
dot
dot
bulletมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ
bulletหมออาสาช่วยชีวิตสัตว์ป่า
bulletชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่า
bulletมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
bulletมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์
bulletมููลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่า
bulletมูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด
bulletมููลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ
bulletกลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่
bulletศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี
dot
dot
bulletหน่วยแพทย์และทันตแพทย์
bulletเครือข่ายจิตอาสา
dot
dot
bulletคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
bulletโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
bulletโรงพยาบาลสัตว์ จุฬาฯ
bulletโรงพยาบาลสัตว์ เกษตร
dot
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletไปรษณีย์ไทย
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bullettigertemplestation.org
bulletTigertemple.org
bulletTigertemplemagazine.com
bulletLuangta.com
bulletkammatan.com
bulletWatpa.com
bulletlegendnews.net
bulletกระทู้ธรรมะในกรรมฐานดอทตอม
bulletวิสาขบูชาโลก 2553
bulletศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
bulletภูมิปัญญาไทย
bulletวิทยุจุฬาฯ
bulletธนาคารสมอง
bulletธรรมสถานจุฬาฯ
bulletฟังธรรม
bulletพุทธศาสดา
bulletสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


เสวนา "พลังเสือ บารมีธรรม ท่องเที่ยวกาญจน์ สู่ AEC"Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
77 หมู่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150. โทร: 034-531557 แฟกซ์: 034-531558
อีเมล : info@tigertemplecharity.org