ReadyPlanet.com
dot dot
คณะครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดน้อยในยุคแรก

โรงเรียนวัดน้อยในเป็นโรงเรียนเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีพระอธิการมั่งเป็นเจ้าอาวาสวัดน้อยใน เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนี้ แรกเริ่มมีนักเรียนเพียง 20 คน เรียนในศาลาการเปรียญ มีพระภิกษุเที่ยง เป็นผู้สอนเพียงองค์เดียว ต่อมาพระภิกษุเที่ยงลาสิกขาบทและลาออกจากการเป็นครู คุณครูขำ มัฆลักษณ์ บ้านอยู่ตรงข้ามวัดน้อยใน เป็นครูใหญ่แทนและนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องเพิ่มครูสอนเป็น 3-4 คน มีชั้นสูงสุดเรียกว่า "ประโยคประถม" เทียบได้กับประถมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบัน กิจการตอนนี้นับว่าเจริญดีขึ้นกระทรวงศึกษาธิการเห็นความดีความชอบของพระอธิการมั่ง จึงขอพระราชทานสมณศักดิ์เป็น"พระครูวิทยานุกูล" ในรัชกาลที่ 6 ได้ก่อตั้งกองลูกเสือที่ 28 เนื่องจากโรงเรียนอาศัยการเปรียญ และมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ท่านผู้ใจบุญ 2 ท่านคือ นายเหมือน และนางเปี่ยม มัฆลักษณ์ (บิดามารดาคุณครูขำ มัฆลักษณ์) ได้บริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนขึ้นเป็นเอกเทศ ซึ่งอยู่ทางหน้าวัดด้านใต้ เป็นอาคารชั้นเดียวจุนักเรียนได้มากต่อมาทางวัดได้รื้อเอาไม้มาสร้าง โรงเรียนนักธรรมของวัดและได้มอบโรงเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงฯได้ทูลเชิญกรมพระชัยนาทนเรนทร ครั้งยังเป็นพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์)เสด็จมาเปิดป้าย นามโรงเรียน คุณครูขำ มัฆลักษณ์ ยังเป็นครูอยู่ตามเดิม (ต่อมาในรัชกาลที่ 7 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนภารศาสตร์) หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2485 ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดใหม่ โรงเรียนวัดน้อยใน ซึ่งเดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดธนบุรี ได้เปลี่ยนแปลงไปขึ้นกับอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประจำอำเภอบางกรวย ต่อมาขุนภารศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์และลาออกจากราชการ ร.ต.ถิน อาจหาญ ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน เนื่องจากโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี(วัดขี้เหล็ก) ซึ่งตั้งอยู่ในย่านคลองบางกอกน้อย และอยู่ใกล้โรงเรียนวัดน้อยในเจริญขึ้นมาก มีการศึกษาถึงขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.3 ปัจจุบัน) ราชการจึงสั่งยุบโรงเรียนวัดน้อยใน แต่ต่อมาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีก็ได้ยุบเลิกไปอีกการศึกษาในย่านคลองบางกอกน้อยจึงซบเซาไปมาก เพราะไม่มีโรงเรียนในบริเวณนั้นเหลืออยู่อีกเลย

โรงเรียนวัดน้อยในยุคต่อมา

โรงเรียนวัดน้อยในได้ถูกรื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่ง โดยการเรียกร้องของราษฏรในตำบลตลิ่งชันอยู่ 3-4 ปี ความนี้ทราบถึง พลตรีเฉลิม พงษ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น ได้รื้อฟื้นโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง และให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นในปี พ.ศ. 2497 และอาคารเรียนก็สร้างเสร็จในปีนั้นเอง จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังแรกนี้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน และมี พิธีเปิดป้ายนามโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2498 โดยมี นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเวลานั้น มาเป็นประธานในพิธี(ต่อมาโรงเรียนกำหนดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ทุกปี เป็นวันรวมน้ำใจ) โรงเรียนวัดน้อยในเป็นโรงเรียนในส่วนกลางสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และตั้งอยู่ชานพระนครในย่านชุมชน จึงมีผู้ปกครองในย่านนี้(เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร กับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี) นิยมส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน โดยเริ่มในปีแรกมีนักเรียน 91 คน มีครู 5 คนและได้ทวีจำนวนมากขึ้นตามลำดับ ในปีการศึกษา 2521 เปิดรับนักเรียนจำนวน 72 ห้องเรียน

พระมหากรุณาธิคุณ

ในปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนวัดน้อยในได้รับพระราชทานนามโรงเรียนจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ เป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมกับโรงเรียนวัดโบสถ์ เขตดุสิต และโรงเรียนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ที่เปลี่ยนเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตามลำดับ พร้อมทั้งยังมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำพระองค์ มวก. เป็นตราประจำโรงเรียนอีกด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

ปัจจุบัน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 ในหลักสูตรปกติ MEP (Mini English Program) และ EP (English Program) และช่วงชั้นที่ 4 ในหลักสูตรเน้นวิทย์-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส และไทย-สังคม มีนายไชยา กัญญาพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  www.dipangkornwittayapat.ac.th
ข่าวคราวความเคลื่อนไหว

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
สื่อต่างๆเกี่ยวกับวัดเสือ
การประชุมระดมสมองการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ AEC
การประชุมหน่วยงานต่างๆในอำเภอไทรโยค
การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ๕ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
1 มีนาคม 55 ผู้นำชุมชนตำบลสิงห์มาประชุม
พิธีบรรพชาสามเณร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๕๔ ณ วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำขวัญนาค โดย ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ ณ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
๓ ธันวาคม ๕๔ พิธีปลงผมแก่ผู้อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. ถึง 6 ธ.ค.54
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มาประชุมที่วัดเสือ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๕๔
กฐินสามัคคี ณ วัดป่าหลวงตาบัวฯ วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๕๔
ชมรมเพื่อนจุฬาฯ เยี่ยมวัดเสือ 24 กันยายน 54
มูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวฯเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ศุนย์ ไบเทค เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 54
พิธีบวชพระใหม่ครั้งแรก ณ วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
พระอาจารย์อุทัย สิริธโร เมตตาเยี่ยมวัดเสือ
ต้อนรับคณะท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณะถวายโต๊ะเก้าอี้แบบเหนือ
ต้อนรับคณะท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
11 มีนาคม 54 งานพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
คณะธรรมสถานจุฬาฯ
คณะท่านผู้ว่าสกลนคร
ท่านณฐพลย์ วิเชียรเพริศ ผู้ว่าฯกาญจน์ เยี่ยมวัดเสือ
คณะสมาคมศิษย์เก่าบพิตรพิมุข
กฐินสามัคคี 6 พฤศจิกายน 53 ณ วัดป่าหลวงตาบัวฯ
อาจารย์ประยูร แสงมณี.....คนปิดทองพระ
พระพุทธรูปหยกขาว
การประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553
คณะสามเณรมาเยี่ยมวัดเสือ
กลุ่มเพื่อนสุราษฎร์ค่าย 514
ความรักบนฐานของความเมตตา (Love on point of Compassion)
ผบ.ร.19 พัน 2 ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
พระเถระผู้ใหญ่ เจ้าคณะภาค 8
การแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่พระอาจารย์ภูสิต ขันติธโร
มูลเหตุแห่งการเดินทางมาปิดทองที่วัดป่าหลวงตาบัวฯ
คณะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เข้าเยี่ยมชมวัดเสือ
ไถ่ชีวิตวัว
คณะนายตำรวจสอบสวนกลาง
คณะโรงพยาบาลบางบัวทอง
คณะแม่บ้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกวุฒิ พัวเวช
คณะกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ กับ ชมรมอาสาสมัครรักษาวัง
19 กันยายน 53 คณะเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
คณะนักศึกษาจากราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา
คณะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเตรียมทหารและนักเรียนโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ทหารใหม่มาบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดป่าหลวงตาบัวฯ
วัดเสือร่วมแจกของขวัญวันเด็ก
วัดเสือบริจาคสิ่งของช่วย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยากาศงานปีใหม่ ปีเสือทองคำ 2553
การบรรยายนำเสนอโครงการเสือช่วยโลก ปี 2010
คณะอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสิงห์
ต้อนรับคณะมูลนิธิบ้านอุ่นรัก
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดเขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
คณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ออกพรรษา ณ.วัดป่าหลวงตาบัวฯ
คณะโออิชิ (Oishi)dot
สมัครรับข่าวสารข้อมูล
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletที่มาของชื่อวัด
bulletศาลาพระอุโบสถ
bulletลานธรรม
bulletแนะนำสถานที่และกิจกรรมต่างๆ
bulletวิหารเสือแสงตะวัน
bulletกฏกติกามารยาทการเข้าวัดฯ
dot
dot
bulletพระพุทธกาญจนาภิเษก
bulletหลวงพ่อบุญ-เฮง(พระพุทธซ้อน)
bulletพระพุทธมหามงคล
bulletพระจอมกษัตริย์(พระหยกขาว)
dot
dot
bulletโครงการเขตอภัยทานโลก
bulletโครงการบรรพชาอุปสมบท
bulletโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ๕๕
bulletโครงการพุทธอุทยาน(ปลูกป่า)
bulletโครงการมหาวิหารมหาเจดีย์
bulletโครงการโลกแห่งเสือ
bulletโครงการบ้านเกาะเสือ
bulletโครงการสวรรค์ของเสือ
bulletโครงการเสือช่วยโลก 2553
bulletโครงการประกวดรางวัลวัดเสือ
bulletมอบทุนการศึกษา
bulletสัตวแพทย์เคลื่อนที่
bulletหน่วยแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่
bulletกิจกรรมของโครงการเสือช่วยโลก
bulletค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
bullet3 หมอ 3 ค
bulletโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ๒,๖๐๐ รูป
dot
dot
bulletอาสาสมัคร
dot
dot
bulletใบสมัครบวชพระ
bulletใบสมัครบวชเณร
bulletใบสมัครเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)
bulletแบบตอบรับร่วมโครงการวัดเสือ
bulletแบบตอบรับส่งผลงานศิลปะ
dot
dot
bulletประวัติหลวงตามหาบัวฯ
bulletชาติสุดท้าย
bulletหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์
dot
dot
bulletธรรมยาตราสู่ USA
bulletพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงตาฯ 1
bulletพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงตาฯ 2
bulletเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณกับวู๊ดดี้
bulletWe are the World
bulletโลกสงบสุขสันติ? 20 สค.53
bulletโลกสงบสุขสันติ? 21 ส.ค.53
bulletโลกสงบสุขสันติ? 22 ส.ค.53
bulletประชุมสงฆ์(ธรรมยุต)ในกาญจน์
bulletพ่อลูกเตือนสติ
bulletพลังสามัคคีแห่งควาย
bulletม้าลายสู้เพื่อชีวิต
bulletRescue Baby Hummingbird
dot
dot
bulletบุญ
bulletบันทึกมหัศจรรย์ของคนสร้างพระ
bulletนิทานเซ็น
bulletกฏแห่งกรรม
bulletขั้นตอนของชีวิตมนุษย์
bulletหมื่นรู้...มิสู้ปล่อยวาง
bulletผู้ไม่รู้จักคำว่าแพ้
bulletห่านป่าและปรัชญามดแดง
bulletบทกลอนของเด็กอัฟริกัน
bulletความต่างของประเทศที่จนกับรวย
bullet7 มารยาทที่ห้ามทำในต่างประเทศ
bulletภาพสวยๆกับคำบรรยายงามๆ
bulletแม่มดหรือสาวสวย !
bulletเรื่องของมือถือที่ช่วยคุณได้
bulletปู่เย็นกับคำพูดง่ายๆแต่มีคุณค่า
bulletตอบคำถามโดยท่าน ว.วชิรเมธี
bulletวิธีใช้หนี้พ่อแม่
bulletอ่านเพื่อเตือนสติตนเอง
bulletเตือนสติ...เพิ่มกำลังใจ!
bulletประตูสองบาน
bulletน้องเดียวกับพุทธศาสนา
bulletข่าวที่ควรรู้เพื่อความไม่ประมาท
dot
dot
bulletมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ
bulletหมออาสาช่วยชีวิตสัตว์ป่า
bulletชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่า
bulletมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
bulletมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์
bulletมููลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่า
bulletมูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด
bulletมููลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ
bulletกลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่
bulletศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี
dot
dot
bulletหน่วยแพทย์และทันตแพทย์
bulletเครือข่ายจิตอาสา
dot
dot
bulletคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
bulletโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
bulletโรงพยาบาลสัตว์ จุฬาฯ
bulletโรงพยาบาลสัตว์ เกษตร
dot
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
bulletไปรษณีย์ไทย
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bullettigertemplestation.org
bulletTigertemple.org
bulletTigertemplemagazine.com
bulletLuangta.com
bulletkammatan.com
bulletWatpa.com
bulletlegendnews.net
bulletกระทู้ธรรมะในกรรมฐานดอทตอม
bulletวิสาขบูชาโลก 2553
bulletศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
bulletภูมิปัญญาไทย
bulletวิทยุจุฬาฯ
bulletธนาคารสมอง
bulletธรรมสถานจุฬาฯ
bulletฟังธรรม
bulletพุทธศาสดา
bulletสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


เสวนา "พลังเสือ บารมีธรรม ท่องเที่ยวกาญจน์ สู่ AEC"Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
77 หมู่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150. โทร: 034-531557 แฟกซ์: 034-531558
อีเมล : info@tigertemplecharity.org